Share
Sign In

(Download) Binding 13 (Boys of Tommen #1) by Chloe Walsh

Download PDF Book Binding 13 (Boys of Tommen #1) by Chloe Walsh
Johnny Kavanagh her ?eye sahipti.Ragbi sveas?nda dikkate de?er bir rakipti. Y?ld?z olmaya kararl? bir ?ekilde zirveye do?ru t?rman?yordu. Yoluna herhangi bir engelin ??kmas? imk?ns?zd?, de?il mi?Tommen Koleji?ne yeni gelen utanga? k?z bile bunu ba?aramazd?. Kederli g?zleri ve gizledi?i morluklar? olan k?z. Daha ?nce kimsenin yapamad??? kadar dikkatini da??tan k?z.Uluslararas? Yaz Kamp??n?n s?n?r?ndayd? ve dengesini kaybetmemeye ?al???rken akl?n? oyundan ay?rmamas? gerekiyordu. Dikkatini da??tacak ?eylerin b?y?k resmin ?n?ne ge?mesine izin vermemeliydi.Peki ya kederli g?zlere sahip yaln?z bir k?z bu resmin tamam?n? olu?turmaya ba?larsa ne olurdu?Shannon Lynch i?in hayat hi?bir zaman kolay olmam??t?.Zorbal??a ve i?kenceye u?ram??, yeni bir ba?lang?? yapma umudu ve s?rekli pe?inde olan ?eytanlardan kurtulma iste?iyle ??retim y?l?n?n ortas?nda Tommen Koleji?ne ge?mi?ti.Bu prestijli ?zel okuldaki ilk g?n?nde, k?t? ??hretli Johnny Kavanagh?la tan??t?.Ona kar?? hisleri y?z?nden tam bir